+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1036
  • English1037
  • Polish1038
  • Slovak

Zbiory możecie sprzedawać sami

Zbiory możecie sprzedawać sami z GrainTerminal

Spółka PAWLICA, która zajmuje się projektowaniem i budową linii do przetwarzania zbiorów i silosów magazynowych, uruchomiła na wiosnę nową aplikację: www.grainterminal.cz . Chodzi tu platformę zajmującą się handlem masowymi produktami rolnymi, narzędzie ułatwiające bezpośredni kontakt między producentami i przetwórcami. O nowym projekcie, przygotowanym we współpracy z Czeskim Bankiem Handlowym (ČSOB), a. s., poinformował pełnomocnik firmy, inż. Petr Pawlica, MBA w połowie czerwca na przeglądzie Nasze Pole w Nabočanech.

Co doprowadziło Państwa do utworzenia takiej aplikacji?

Motywacją było utworzenie jednego centralnego miejsca, w którym za pomocą prostej aplikacji internetowej spotykaliby się zarówno przetwórcy, jak i producenci z sektora zbóż i ziarna i byli zdolni w prosty i bezpieczny sposób zawierać transakcje w regionie Europy Środkowej. Plantatorom chcemy umożliwić sprzedaż bezpośrednio do Niemiec, Austrii i ewentualnie do Polski, gdzie istnieje ogromne zapotrzebowanie na zboża. W ten sposób moglibyśmy ożywić legalny handel przygraniczny.

Nasza aplikacja jest reakcją na oczekiwania rolników. Wielokrotnie krytykowali już oni dotychczasową praktykę sprzedaży zebranych produktów o charakterze masowym, nie byli zadowoleni z osiąganej ceny sprzedaży, a w wielu przypadkach spotykali się z nieuczciwością płatniczą ze strony swoich partnerów handlowych i dość często wcale nie doczekali się swoich pieniędzy.

Faktyczną cenę transakcji ustala głównie konglomerat dominującego gracza na rynku rolnych towarów masowych razem z kilkoma pozostałymi „niezależnymi kupcami“, którzy jednak nie mają nawet minimalnej motywacji do zaoferowania znacząco lepszej ceny. Kolejną grupkę stanowią spółki handlowe, które są zdolne do zaskoczenia ceną ofertową tak, aby sprzedający dopiero poniewczasie stwierdził, że nie była ona wcale taka wyjątkowa. Obok nich działają i mniejsi handlowcy, którzy tylko podkupują zboże. Mamią rolników dobrze wyglądającą ceną i mają nadzieję na szczęśliwą spekulację, bo częstokroć swoją „działalność gospodarczą“ dopełniają opóźnianiem płatności sprzedającemu, a co najgorsze nie wywiązują się ze swoich zobowiązań likwidując zadłużoną spółkę i powołując nową.

Nie jest czymś wyjątkowym taka sytuacja, kiedy zboże na swojej drodze do przetwórcy spotka przedstawicieli wszystkich tych grup graczy rynkowych. Właśnie dlatego chcieliśmy utworzyć jedno bezpieczne miejsce do kontaktów między sprzedającymi, a kupującymi.

Jak to właściwie działa?
Aplikacja www.grainterminal.cz jest przeznaczona tylko dla zarejestrowanych, sprawdzonych i niezawodnych użytkowników. Są nimi z jednej strony producenci-rolnicy, a z drugiej przetwórcy, ewentualnie spółki eksportujące europejską nadwyżkę produkcji poza nasz kontynent.
Wyeliminowanie choćby tylko jednego ogniwa tego łańcucha pośredników umożliwia osiągnięcie wyraźnie korzystniejszej ekonomiki działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególnych użytkowników systemu.

Transakcje odbywają się w trybie FCA sprzedawca, zgodnie z międzynarodowo uznawanymi warunkami dostaw Incoterms 2010. Pieniądze od odbiorcy są złożone w banku, co daje plantatorowi gwarancję, że jak tylko spełni swój obowiązek dostarczenia towaru o danej jakości i ilości, to zostaną mu one automatycznie wypłacone na podstawie dokumentów umownych. Rachunki depozytowe są prezentowane on-line w aplikacji i w ten sposób obie strony umowy mogą skontrolować, czy pieniądze na dany kontrakt zostały złożone. Jeżeli tak się nie stanie, to zgodnie z naszymi warunkami handlowymi sprzedający nie ma obowiązku załadowania ani kilograma towaru. Z drugiej strony, jeżeli sprzedający nie wykona swojego zobowiązania, złożone pieniądze wracają z powrotem na rachunek kupującego.

Niezaniedbywalną funkcjonalnością aplikacji jest też generowanie dokumentów księgowych za dostarczony towar.
Z jednej strony plantator ma pewność, że cenę ustalił sobie bezpośrednio z końcowym klientem, a aplikacja zapewnia mu jednocześnie transparentną płatność. Końcowemu klientowi umożliwia wybór spośród dużej ilości zarejestrowanych dostawców.

Co daje rejestracja?
Nowy użytkownik rejestruje się sam za pośrednictwem formularza internetowego, w którym zamieszcza podstawowe informacje o spółce, a w razie potrzeby dokumentuje uprawnienia do działania w imieniu spółki. My, jako użytkownik i
administrator sprawdzamy wiarygodność podawanych danych z dostępnych źródeł, ewentualnie osobiście go odwiedzamy. Po procesie sprawdzenia użytkownik może składać oferty, co sprowadza się do wypełnienia formularza deklarowanych parametrów produktu. Użytkownik, który złożył ofertę

i użytkownik poszukujący danego towaru masowego mogą rozpocząć negocjowanie warunków transakcji za pośrednictwem interfejsu użytkownika – ta komunikacja jest ograniczona i dostępna tylko dla danej pary użytkowników. Jeżeli druga strona akceptuje prezentowaną ofertę, dochodzi do prawomocnego i wiążącego zawarcia umowy. Aplikacja automatycznie wygeneruje pisemną formę zawieranej umowy, zapisuje ją na kontach użytkownika obu stron i jednocześnie przesyła ją na e-mailowe adresy stron umowy. Zgodnie z prawem europejskim i czeskim umowa jest prawomocnie zawarta już z chwilą niemożliwego do cofnięcia kroku akceptacji w ramach aplikacji. Każdemu z użytkowników zalecamy jednak wzajemne wymienienie się podpisanymi umowami.

System bierze oczywiście pod uwagę elastyczność terminów transakcji i można zawierać zarówno umowy z natychmiastową realizacją fizyczną , jak i transakcje terminowe, kiedy do przetransportowania towaru może dojść w horyzoncie czasowym od miesiąca do roku czasu. Aplikacja ma też moduł do praktycznej realizacji transakcji – transportu i przewiezienia towaru na podstawie możliwości składowania, transportu i odbioru stron umowy.

Czy mógłby Pan przypomnieć w jakiej formie współpracujecie z ČSOB?
Nieodłączną częścią systemu jest funkcja miejsca płatności za pośrednictwem rachunków depozytowych, prowadzonych w koronach, euro i w złotych. Partnerem projektu w kwestii zapewnienia rozliczeń cen zakupu jest właśnie ČSOB, gdzie te rachunki są prowadzone w poszczególnych walutach pod nazwą:

„deponowane środki operacji Grainterminal“. Podlegają one specjalnemu trybowi zarządzania, w sytuacji, kiedy jako właściciel rachunku zrezygnowaliśmy z części swoich praw na dobro transparentności i wiarygodności. Wybór ČSOB był z naszej strony logicznym krokiem, ponieważ nasza firma długo współpracuje z tym bankiem, a przecież chodzi tu o jeden z największych i najsilniejszych domów bankowych. Bank bardzo elastycznie zareagował na nasze zamierzenia i potrzeby.

W jaki sposób zapewniona jest jakość towaru i jak załatwiono rozwiązywanie reklamacji?
Oczywiście liczymy się z możliwością niezgodności między deklarowanymi parametrami, a wynikami analizy u kupującego.
Dlatego podczas załadunku towaru sprzedający w obecności kupującego albo upoważnionego przewoźnika pobiera trzy próbki kontrolne i wkłada je do trzech woreczków przetwórcy do przechowywania próbek,
oznaczonych kodem kreskowym, pieczętuje je i czytelnie wypełnia na ich kartach wymagane dane.

Sprzedający i kupujący albo upoważniony przewoźnik potwierdzają wypełnione dane swoim podpisem na wszystkich trzech woreczkach z próbkami towaru i na wszystkich oddzielnych kuponach mających zgodny kod kreskowy, jak każdy konkretny woreczek z próbką. Sprzedający zatrzymuje dla siebie dwa woreczki z próbkami, a z każdego z tych woreczków z próbkami odrywa kupon z kodem kreskowym, który przekazuje kupującemu albo upoważnionemu przez niego przewoźnikowi. Sprzedający ma obowiązek właściwie przechować przez okres jednego miesiąca od przekazania towaru dwie próbki towaru ze wszystkimi pozostałymi kuponami z kodami kreskowymi do tej samej dostawy.

Jeżeli kupujący reklamuje jakość towaru, odbieramy od sprzedającego jedną próbkę z reklamowanej dostawy, wykonujemy analizę w akredytowanym niezależnym laboratorium i z wynikami zapoznajemy obie strony. W warunkach handlowych mamy również zagwarantowaną pozycję arbitra dla takich przypadków i jesteśmy upoważnieni przez obie strony do składania propozycji rozwiązania powyższych sytuacji, łącznie ze wszystkimi ewentualnymi potrąceniami z tytułu niższej jakości.
Oczywiście nie zamykamy użytkownikom możliwości rozstrzygania powstałego stanu za pomocą klasycznego postępowania sądowego, ale w sytuacji, kiedy towar jest u kupującego, pieniądze są aż do rozwiązania sporu zablokowane na rachunku depozytowym, to z naszego punktu widzenia korzystniejsze dla obu stron jest przyjęcie proponowanego przez nas rozsądnego rozwiązania polubownego.